Data emiterii:
2001-05-17
Organ Emitent:
2002-02-28
Numarul:
78
 
Titlul:
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

Continut:
Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic.
- Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, cu următoarele modificări si completări: 1. La articolul I punctul 1, după alineatul 1 al articolului 3 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: "Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru la propunerea ministrului administratiei publice, si de un secretar general numit în conditiile legii." 2. La articolul I punctul 2, alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins: "Ministerele, institutiile centrale de stat, regiile autonome si alte persoane juridice organizează cadastrul de specialitate în domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate si construite, celor cu risc ridicat de calamităti naturale ori supuse poluării si degradării si altele." 3. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins: "31. Alineatul 1 al articolului 6 va avea următorul cuprins: Oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie realizează, la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, atributiile prevăzute la art. 5 lit. a), f), g), i) si j)." 4. La articolul I punctul 5, articolul 17 va avea următorul cuprins: "Art. 17. - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este împuternicit să execute lucrările de geodezie si topografie, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice ori juridice autorizate." 5. Articolul VI va avea următorul cuprins: "Art. VI. - În subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor se vor înfiinta servicii comunitare de cadastru si agricultură încadrate cu personal specializat." Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TĂRĂCILĂ Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR