ORDIN nr. 201 din 14 februarie 1997  pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare sanitara si autorizare sanitara

EMITENT:      MINISTERUL SANATATII

Publicat  in  MONITORUL OFICIAL  nr. 348 din  9 decembrie 1997

    Ministrul sanatatii,

    vazand nota Directiei generale a medicinei preventive si promovarea sanatatii, inregistrata la nr. 6.194 din 11 februarie 1997,

    in temeiul prevederilor Legii nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei si ale Hotararii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,    emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Normele metodologice de avizare sanitara si autorizare sanitara.

    2. Avizarea sanitara si autorizarea sanitara sunt obligatorii potrivit legii si conditioneaza tehnic si juridic constructia si functionarea obiectivelor de investitii si activitatilor cu impact asupra sanatatii populatiei.

    3. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage dupa sine raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila si, dupa caz, penala.

    4. Directia generala a medicinei preventive si promovarea sanatatii, inspectoratele de sanatate publica judetene si al municipiului Bucuresti, precum si ministerele cu retea sanitara proprie vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    5. La data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.195/1990 isi inceteaza aplicabilitatea.

                Ministrul sanatatii,        prof. dr. Stefan Iosif Dragulescu

           NORME METODOLOGICE de avizare sanitara si autorizare sanitara

    CAP. 1    Dispozitii generale

    ART. 1

    Avizarea sanitara a proiectelor in toate fazele de proiectare a obiectivelor de investitii si autorizarea sanitara a activitatilor reprezinta acte de inspectie sanitara, care conditioneaza tehnic si juridic constructia si punerea in functiune a acestora.

    ART. 2

    Avizul sanitar si autorizatia sanitara de functionare se emit in baza Legii nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei si a Ordinului ministrului sanatatii nr. 102/1993 privind organizarea si atributiile inspectoratelor de sanatate publica judetene si al municipiului Bucuresti.

    ART. 3

    Avizul sanitar si autorizatia sanitara se elibereaza inainte de constructia sau de intrarea in functiune a obiectivelor de investitii sau a activitatilor, scopul lor fiind prevenirea aparitiei oricaror situatii care ar putea pune in pericol sanatatea populatiei.

    Fiind acte de inspectie sanitara, avizul sanitar si autorizatia sanitara au rolul:

    - de a stabili normele de fond privind protejarea sanatatii populatiei si a factorilor de mediu;

    - de a stabili termenii procedurali sau administrativi care explica cum sunt respectate normele de fond, inclusiv standardele de analiza (evaluarea conformarii entitatii autorizate la normele de fond);

    - de a implica toate partile interesate, in asa fel incat acestea sa inteleaga, sa fie capabile si sa doreasca sa respecte cerintele normelor de baza.

    Avizul sanitar si autorizatia sanitara fac cunoscute exigentele igienico-sanitare autoritatilor statului, implicate in activitati de autorizare sau de licentiere, valorifica avantajele activitatii preventive, in folosul intreprinzatorului, evitand cheltuielile de remediere sau de compensatie ulterioare, creeaza si valorifica banci de date privind conditiile de mediu de viata si de munca si factorii de risc existenti in teritoriul arondat.

    ART. 4

    Activitatile aferente avizarii/autorizarii sanitare sunt complexe. Pentru realizarea lor, in inspectoratele de sanatate publica judetene si al municipiului Bucuresti functioneaza secretariatul tehnic, format din medici, ingineri sanitari si alti specialisti cu studii superioare, cadre medicale cu pregatire medie, tehnicieni, informaticieni si operatori de calculator, in functie de situatia fiecarui inspectorat de sanatate publica. Inspectorul-sef va stabili componenta secretariatului tehnic din personalul existent in laboratoarele si compartimentele inspectoratelor.

    CAP. 2    Avizarea sanitara

    ART. 5

    Avizarea sanitara reprezinta activitatea de inspectie sanitara prin care inspectoratele de sanatate publica judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, impun conditiile care trebuie respectate de catre proiectant, pentru orice obiectiv de investitii sau activitate care urmeaza sa se infiinteze pe teritoriul arondat.

    Conditiile impuse sunt cele cuprinse in normele sanitare, standardele, normativele si alte reglementari legale in domeniu, specialistii, pe baza studierii documentatiei si a expertizei in teren, putand impune, in interesul sanatatii publice, conditii tehnice speciale.

    ART. 6

    Sunt supuse avizarii sanitare, in vederea asigurarii conditiilor de igiena, in scopul apararii si promovarii sanatatii publice, proiectele sau documentatiile tehnice privind:

    - amplasarea obiectivelor de investitii si a activitatilor economomice si social-culturale;

    - sistematizarea centrelor populate si a teritoriului;

    - construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor: industriale, depozite comerciale, prestari de servicii, invatamant, cultura, turism si recreere, medico-sanitare, nucleare, transporturi, locuinte, dotari urbanistice si edilitare si de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice etc.;

    - activitatile de transport pentru substante sau materiale periculoase pentru sanatate;

    - activitatile cu durata limitata (santiere, demolarea constructiilor, exploatari forestiere etc.).

    ART. 7

    Avizul sanitar nu este necesar in situatiile in care proiectele se refera la activitati sau la lucrari care, prin executia si functionarea lor, nu prezinta riscuri pentru sanatatea populatiei sau a salariatilor si nu sunt in masura sa altereze factorii de mediu, precum si in urmatoarele situatii:

    - lucrari de cai ferate, cai rutiere si lucrari aferente, cu exceptia celor care traverseaza zone populate sau zonele rezervate protectiei sanitare a surselor si instalatiilor de apa potabila sau alte zone protejate;

    - linii de transport al energiei electrice, cu exceptia celor care traverseaza centre populate;

    - conducte de transport al gazelor naturale, petrolului si produselor petroliere, cu exceptia celor care traverseaza centre populate sau zonele rezervate protectiei sanitare a surselor si instalatiilor de apa potabila sau alte zone protejate;

    - lucrari de hidroamelioratii, de aparare impotriva actiunilor distructive a apelor, cu exceptia acumularilor si captarilor de apa in scop potabil si a amenajarilor pentru sport si agrement;

    - lucrari privind rezistenta si stabilitatea constructiilor.

    ART. 8

    Avizul sanitar se solicita de catre proiectant si/sau beneficiar, persoana fizica sau juridica, la inspectoratul de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti.

    Cererea proiectantului, insotita de documentatia tehnica, este inregistrata la secretariatul tehnic, care, in termen de 30 de zile, are obligatia de a o rezolva, printr-una dintre urmatoarele forme:

    - eliberarea avizului sanitar favorabil, cu sau fara cerinte speciale obligatorii;

    - notificarea de returnare a documentatiei tehnice pentru completare, atunci cand planurile sau memoriul tehnic nu reflecta integral situatia din zona sau din obiectivul de investitii sau nu explica in mod clar solutiile adoptate in rezolvarea cerintelor sanitare ale obiectivului de investitii sau ale activitatii din proiect;

    - notificarea de respingere a avizarii sanitare, daca, prin amplasament, tehnologie, produse intermediare sau finite, obiectivul de investitii sau activitatea proiectata constituie un pericol prezumtiv pentru populatie sau pentru salariati, pericol ce nu poate fi inlaturat prin aplicarea tehnologiilor actuale cunoscute.

    ART. 9

    In scopul elaborarii in mod corespunzator a documentatiilor tehnice necesare avizarii, cu privire la protectia sanitara a factorilor de mediu, promovarea masurilor de igiena, apararea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor, specialistii din inspectoratul de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti pot acorda proiectantilor, persoane fizice sau juridice, la solicitarea acestora, consultatii tehnice prin care se transmit informatii de ordin igienico-sanitar care pot ajuta la alegerea si la adoptarea unor solutii corecte de protectie a sanatatii publice.

    Consultatiile tehnice sunt prestatii care se acorda contra cost.

    Proiectele obiectivelor de investitii sau ale activitatilor cu risc pentru sanatatea populatiei vor fi avizate sanitar numai pe baza unui studiu de impact asupra starii de sanatate, efectuat de catre persoane juridice sau fizice, competente si atestate pentru asemenea lucrari de catre Ministerul Sanatatii. Aceste studii vor fi vizate de Institutul de Sanatate Publica Bucuresti.

    Studiile de impact de mediu, realizate conform reglementarilor legale in vigoare si prezentate in documentatia pentru avizul sanitar, vor contine componenta de impact asupra starii de sanatate, efectuata de catre persoane juridice sau fizice, competente si atestate pentru asemenea lucrari de catre Ministerul Sanatatii.

    ART. 10

    Solicitarea avizului sanitar va fi insotita de o documentatie tehnica, care cuprinde urmatoarele piese scrise si desenate:

    - planul general de amplasare a obiectivului de investitii, prezentat la o scara din care sa se inteleaga clar incadrarea in zona, in localitate, in cartier, accesul la retelele de transporturi, la energie, la retelele de utilitati, precum si caracteristicile terenului;

    - memoriul tehnic insotit de piese desenate, pentru explicarea modului de rezolvare a urmatoarelor: circuitele functionale si modul de structurare a lor; procesul tehnologic pe spatii de lucru, insistandu-se asupra proceselor si operatiunilor generatoare de noxe; asigurarea aprovizionarii cu apa potabila; colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide; masurile prevazute pentru combaterea poluarii atmosferei; masurile prevazute pentru protectia sanitara a alimentelor; masurile prevazute pentru realizarea unor circuite corecte in unitatile sanitare; masurile pentru realizarea circuitelor corecte si a conditiilor de viata si de activitate optima in colectivitatile de copii si tineri; masurile prevazute pentru asigurarea conditiilor cuprinse in normele de igiena la locul de munca; masurile prevazute pentru prevenirea bolilor transmisibile;

    - certificatul de urbanism eliberat de administratia locala;

    - copii de pe actele de identitate ale investitorului sau beneficiarului, hotararea judecatoreasca, certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului, actul constitutiv sau autorizatia de functionare (partea care cuprinde obiectul de activitate);

    - copii de pe actele de detinere a terenului;

    - acordul vecinilor in legatura cu obiectivul de investitii sau cu activitatea pentru care se solicita aviz, pentru situatiile prevazute in normele de igiena;

    - chitanta de plata a avizarii.

    Secretariatul tehnic, in functie de risc si de importanta activitatii sau a obiectivului de investitii, poate reduce continutul documentatiei si urmeaza sa evalueze costul suplimentar al activitatii de avizare.

    ART. 11

    Pentru unitatile nucleare, avizarea sanitara se efectueaza conform Normelor republicane de securitate nucleara.

    ART. 12

    Dupa primirea dosarului, secretariatul tehnic va mobiliza specialistii din orice laborator sau compartiment al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti, de la caz la caz, potrivit necesitatilor, si va proceda la expertizarea proiectului.

    Specialistii vor analiza proiectul in conformitate cu prevederile din normele de igiena, din standarde, normative sau din alte reglementari legale, iar acolo unde nu exista prevederi, pot folosi rezultatele unor studii, tratate de specialitate, normele organizatiilor internationale sau experienta personala si pot face recomandari, daca situatia locala privind sanatatea publica o impune.

    ART. 13

    La sfarsitul activitatii de expertiza, fiecare specialist depune la secretariatul tehnic un referat complet asupra aspectelor pe care le-a studiat si le-a expertizat si care sa cuprinda propunerea sa cu privire la avizarea proiectului in una dintre formele prevazute la art. 8.

    Dupa ce dosarul proiectului este completat cu referatele tuturor specialistilor cooptati si cu eventualele studii de impact asupra starii de sanatate, secretariatul tehnic va trece la redactarea avizului sanitar, care va fi prezentat inspectorului-sef spre semnare.

    Avizul sanitar sau actele de notificare in legatura cu avizarea sanitara se elibereaza de catre secretariatul tehnic.

    Dosarele proiectelor avizate se vor pastra la dosarul obiectivului de investitii.

    ART. 14

    Formularul avizului sanitar va cuprinde urmatoarele:

    - datele de identificare a obiectivului de investitii sau a activitatii si a proiectantului;

    - forma de rezolvare a cererii de eliberare a avizului sanitar;

    - descrierea criteriilor sanitare care au stat la baza acordarii avizului sanitar;

    - cerintele speciale obligatorii pentru etapele urmatoare de proiectare si de realizare a obiectivului de investitii sau a activitatii;

    - semnatura olografa a inspectorului-sef si stampila inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti.

    ART. 15

    Dupa eliberarea sa, avizul sanitar va fi detinut, pe toata durata lucrarilor, de catre proiectant si de catre antreprenor si va fi prezentat, la cerere, oricarui organ de control abilitat.

    In cazul in care cerintele speciale obligatorii din avizul sanitar nu sunt respectate, inspectoratul de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti va dispune sistarea lucrarilor de constructie, transformare sau sistematizare prevazute in proiect.

    De asemenea, sistarea lucrarilor se va face si in cazul in care proiectul care se aplica nu mai este acelasi cu cel care a fost avizat sau daca proiectul care se aplica nu a fost avizat favorabil din punct de vedere sanitar.

    CAP. 3

    Avizarea sanitara a produselor, a tehnologiilor si a unor proiecte de interes general

    ART. 16

    Directia generala a medicinei preventive si promovarea sanatatii din Ministerul Sanatatii va emite aviz sanitar, direct sau prin delegare de competenta, pentru:

    - normativele de proiectare si proiectele-tip pentru constructii de orice fel;

    - proiectele de standarde de stat, standarde si norme tehnice pentru tehnologii, materii prime si produse finite;

    - proiectele de planuri nationale de sistematizare si de amenajare a teritoriului;

    - produsele noi, fabricate in tara, si produsele importate prima data, care, prin natura sau prin modul lor de utilizare, pot influenta sanatatea populatiei sau pot afecta mediul de viata si de munca al oamenilor;

    - folosirea de substante noi sau introducerea de procese tehnologice noi.

    Avizul sanitar emis pentru un produs este valabil pentru toti agentii economici care il produc in aceleasi conditii cu cele din documentatia tehnica avizata sau care il importa de la acelasi producator. Avizul sanitar se elibereaza in baza unui referat tehnic elaborat de persoane juridice acreditate de Ministerul Sanatatii.

    ART. 17

    La nivelul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti se infiinteaza o baza de date, continand avizele sanitare emise in conditiile prezentului articol. Datele tehnice din documentatia de avizare sunt confidentiale. Copii de pe avizul sanitar pot fi obtinute si folosite de cei interesati.

    Inspectoratele de sanatate publica judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, vor fi informate lunar asupra avizelor emise.

    CAP. 4

    Autorizarea sanitara de functionare a obiectivelor si/sau activitatilor

    ART. 18

    Autorizarea sanitara de functionare are drept scop prevenirea toxiinfectiilor alimentare si a intoxicatiilor neprofesionale, a bolilor transmisibile, a bolilor cronice cu extindere in masa, a accidentelor si a bolilor profesionale si a disconfortului populatiei, generate de factorii de mediu.

    Alt scop este promovarea conditiilor sanogene din mediu inconjurator (mediul comunitar local si regional, mediul interior din locuinte, mediul interior profesional, industrial si neindustrial, mediul interior din mijloacele de transport, alimentele).

    In cazurile in care reglementarile legale o impun, iar la faza de avizare sanitara nu s-a facut acest lucru, autorizarea sanitara va fi precedata de studiul de impact asupra sanatatii populatiei, efectuat in conditiile art. 9.

    ART. 19

    Autorizatia sanitara de functionare se solicita de catre persoana fizica sau juridica in structura sau in subordinea careia se afla obiectivul sau de activitate ce urmeaza a fi autorizata, prin cerere sau prin adresa scrisa.

    Solicitarea se face cu 30 de zile inainte de punerea in functiune a obiectivului sau a activitatii, la inspectoratul de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti pe teritoriul caruia se afla obiectivul sau activitatea pentru care se solicita autorizarea.

    ART. 20

    O data cu cererea pentru autorizare se depune urmatoarea documentatie:

    a) memoriul tehnic este piesa scrisa, care va cuprinde date generale, descrierea functiunilor, a instalatiilor sanitare si a punctelor critice pentru sanatatea publica si a salariatilor; memoriul tehnic va cuprinde si descrierea procesului tehnologic de la materia prima pana la produsul finit, cu specificarea spatiilor de lucru si a utilajelor. La memoriul tehnic se anexeaza lista cu substante toxice care implica periculozitate pentru manipulatorii expusi profesional sau pentru populatie (materii prime, produse intermediare sau produse finite);

    b) schita sau planul de situatie este piesa desenata, facuta de regula la scara 1:500, in care trebuie sa figureze incadrarea in zona a obiectivului, vecinatatile care ar putea fi influentate de acesta sau care ar putea sa o influenteze, retelele de drumuri publice, retelele edilitare etc.

    In anumite cazuri, la obiectivele mai mari planurile pot fi la scara 1:1000 sau 1:2000, iar in cazul locuintelor individuale, la scara 1:100;

    c) schite sau planuri cu detalierea arhitecturala, de structura interioara si de dotari, in care sa figureze dimensiunile incaperilor, amplasarea acestora in circuitele functionale, iluminatul natural si artificial, ventilatia naturala si artificiala, retelele de utilitati, finisajele, utilajele;

    d) actul de la serviciul de sistematizare teritorial, din care sa reiasa destinatia initiala a spatiului;

    e) obiectul de activitate din actul de constituire a agentului economic, actul de pregatire profesionala in domeniu, actul de abilitare a managerului, actele de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului, codul fiscal, actul de detinere a spatiului si/sau a terenului, actul privind destinatia spatiului prin constructie, care vor fi prezentate in copii xerox, pe care secretariatul tehnic al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti mentioneaza: "conform cu originalul";

    f) pentru personalul care lucreaza in sectoarele: alimentar, aprovizionare cu apa potabila, ingrijirea copiilor in colectivitati si in unitatile sanitare si a carui stare de sanatate (bolnav, convalescent sau purtator sanatos) poate crea riscul de transmitere a unor boli, se vor prezenta dovezi ale starii de sanatate (examen medical la angajare si/sau control periodic), conform reglementarilor in vigoare ale Ministerului Sanatatii;

    g) pentru personalul care lucreaza in productia, depozitarea, transportul si desfacerea alimentelor, inclusiv in alimentatie publica si colectiva, la intretinerea instalatiilor de aprovizionare cu apa potabila, in prestari de servicii de frizerie, coafura, cosmetica si la intretinerea curateniei in hoteluri si in unitati de cazare colectiva, care, prin manevre neadecvate, ar putea crea riscuri de transmitere a unor boli, se vor prezenta documente din care sa rezulte ca acest personal a fost instruit si si-a insusit notiunile fundamentale de igiena specifice meseriei si locului de munca. Certificarea are valabilitate 2 ani, dupa care instruirea trebuie repetata. Instruirea si certificarea insusirii cunostintelor fundamentale de igiena pot fi facute numai de catre unitati acreditate de Ministerul Educatiei Nationale si de Ministerul Sanatatii.

    Dovada instruirii si a insusirii cunostintelor poate fi si o diploma de absolvire a unor forme de invatamant care cuprind in programa analitica notiuni de igiena specifice, ca de exemplu: facultatea de chimie alimentara, scoala de alimentatie publica etc. Inspectoratul de Sanatate Publica Bucuresti nu poate emite certificate de insusire a notiunilor fundamentale de igiena, intrucat are numai atributii de control in acest domeniu.

    In functie de specificul obiectivului sau al activitatii, secretariatul tehnic al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti poate solicita si alte date necesare evaluarii riscului sanitar.

    ART. 21

    La depunerea dosarului de autorizare, solicitantul va depune la secretariatul tehnic al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti chitanta de plata a autorizarii obiectivului; in cazul in care specialistii din inspectoratul de sanatate publica judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, apreciaza ca in cadrul expertizei sunt necesare prestatii de investigare, contravaloarea acestora se va achita de catre solicitant, pe baza devizului, la eliberarea autorizatiei.

    ART. 22

    Cererea pentru autorizare si documentatia se depun la secretariatul tehnic al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti, unde este verificata si, in cazul in care este completa, se inregistreaza si se retine spre rezolvare. Rezolvarea solicitarii se face in termen de 30 de zile de la terminarea investigatiilor necesare evaluarii factorilor de risc, conform prevederilor legale, intr-una dintre urmatoarele forme:

    a) eliberarea autorizatiei sanitare, daca obiectivul sau activitatea corespunde integral prevederilor din normele de igiena, de medicina a muncii, standardelor, normativelor si altor reglementari cu caracter normativ, precum si tuturor cerintelor formulate de specialistii din inspectoratul de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti, in scopul prevenirii oricarei imbolnaviri;

    b) notificarea de amanare a eliberarii autorizatiei sanitare, daca obiectivul sau activitatea nu corespunde integral prevederilor din normele de igiena, de medicina a muncii, standardelor, normativelor si altor reglementari cu caracter normativ. Notificarea va cuprinde explicit care sunt deficientele constatate, care trebuie remediate, baza legala a amanarii eliberarii autorizatiei sanitare, precum si precizarea ca se va putea solicita autorizarea sanitara dupa remedierea deficientelor. In notificare se va specifica, de asemenea, interdictia de functionare pana la obtinerea autorizatiei sanitare. Nici un obiectiv sau nici o activitate fara autorizatie sanitara de functionare, aflata in lucrari de remediere, nu va primi, sub nici o forma, aprobarea de a functiona;

    c) notificarea de respingere a autorizarii sanitare, daca prin amplasament, structura, tehnologie sau produse, obiectivul sau activitatea constituie un pericol potential asupra sanatatii publice sau sanatatii salariatilor, dovedit prin expertiza de catre specialistii din inspectoratul de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti, pericol care nu se poate inlatura prin mijloace tehnice si stiintifice actuale cunoscute.

    Notificarea va cuprinde concluziile expertizei si intedictia de functionare a obiectivului sau a activitatii.

    Pentru obiectivele sau activitatile in functiune, care nu au autorizatie sanitara si nu o pot primi in conditiile existente, se va acorda consultanta pentru intocmirea planului de conformare, cu termene precizate. Obiectivul sau activitatea va putea functiona in aceste conditii, numai daca nu prezinta riscuri iminente si majore pentru populatie si pentru salariati.

    Autorizatia sanitara se poate acorda in mod separat unor subunitati mai mari din structura obiectivului, care nu indeplinesc conditiile de autorizare integrala, daca aceste subunitati sunt independente functional si logistic si daca indeplinesc conditiile de autorizare.

    ART. 23

    Pe intreaga durata a expertizarii obiectivului sau a activitatii pentru autorizare, documentatia este gestionata de secretariatul tehnic al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti, care asigura circulatia documentelor la toate laboratoarele si compartimentele din inspectorat si raspunde de efectuarea expertizelor si de rezolvarea solicitarii in termenul prevazut de prezentele norme metodologice.

    Secretariatul tehnic al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti urmareste ca procesele-verbale, notele, referatele, buletinele de analiza si buletinele de expertizare sa fie depuse la dosarul de autorizare de catre toti specialistii sau echipele de specialisti implicati.

    Autorizatia sanitara sau actele de notificare se elibereaza de catre secretariatul tehnic al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti, direct catre solicitant.

    Secretariatul tehnic al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti va folosi programe pe calculator, aprobate de Ministerul Sanatatii, pentru baze de date pentru activitatea de autorizare. Secretariatul tehnic introduce datele esentiale din dosarele de autorizare, asigura analiza lor si obtinerea de sinteze necesare inspectoratului de sanatate publica judetean si al municipiului Bucuresti si Ministerului Sanatatii.

    ART. 24

    Expertizarea obiectivelor sau activitatilor in vederea autorizarii sanitare se face de catre specialistii din laboratoarele si compartimentele inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti.

    La fiecare autorizare vor participa specialisti din mai multe laboratoare, in asa fel incat toate aspectele viitoarei activitati sa fie evaluate in intregul lor.

    Activitatea de expertizare se desfasoara in urmatoarele trei etape:

    a) etapa de documentare, care consta in studierea datelor de baza din documentatie, studierea avizului sanitar pentru proiect si a studiului de impact asupra starii de sanatate care a fost elaborat cu aceasta ocazie, studierea biliografiei existente in domeniu si compararea cu normele de igiena, standardele, normativele sau alte reglementari legale in vigoare;

    b) etapa de investigare la fata locului, prin care se constata veridicitatea datelor consemnate in documentatie si existenta si a altor aspecte care au fost omise din documentatie.

    Se verifica daca obiectivul a fost executat conform conditiilor impuse in avizul sanitar de proiect.

    Se retin toate datele necesare evaluarii riscului pentru sanatate, referitoare la alimentarea cu apa si canalizare, indepartarea deseurilor, ventilatie, iluminat, ambianta termica, finisaje, circuite functionale, echipamente, dotari, precum si modul in care se rezolva protectia fata de actiunea substantelor toxice sau periculoase; se retin, de asemenea, datele privind radioprotectia populatiei, a personalului expus profesional si a factorilor de mediu natural.

    Se fac determinarile de factori fizici, chimici, biologici, microbiologici si toxicologici, considerate necesare.

    Pentru obiectivele complexe, constatarile si determinarile se fac in cursul probelor tehnologice.

    Din aceasta etapa rezulta procese-verbale, note, referate, buletine de analiza si buletine de expertizare;

    c) etapa de decizie pe baza tuturor informatiilor obtinute in cursul documentarii si investigarii obiectivului sau activitatii. Laboratorul care va avea in evidenta obiectivul va consemna intr-un referat de sinteza principalele date ale dosarului, va stabili daca obiectivul sau activitatea poate fi autorizata si va preciza detaliat cerintele speciale pentru functionarea acestora, completand formularul tipizat.

    ART. 25

    Autorizatia sanitara de functionare se emite pentru obiectivul sau pentru activitatea pentru care s-a solicitat.

    Pentru activitatile specifice - medicina nucleara, unitati nucleare - se aplica Normele republicane de securitate nucleara.

    ART. 26

    Autorizatia sanitara va cuprinde urmatoarele:

    a) numarul de inregistrare din Registrul unic de autorizatii al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti;

    b) datele de identitate ale obiectivului:

    - denumirea completa a acestuia;

    - denumirea completa a apartinatorului, persoana fizica sau juridica;

    - sediul;

    c) obiectul de activitate al obiectivului (productie industriala, depozitare, transport, comercializare, alimentatie publica, alimentatie a colectivitatilor, alimentare cu apa potabila, servicii, mica productie mestesugareasca, activitati edilitare si de gospodarie comunala, invatamant, cultura, asistenta medicala, turism si recreere, transporturi, agrozootehnica, activitati DDD);

    d) structura functionala, capacitatea si dimensionarea functiunilor descrise pe scurt; se vor nominaliza functiunile si sectiile, capacitatea si dimensionarea circuitelor si utilajelor, fara descrierea lor detaliata;

    e) viza anuala a autorizatiei sanitare se acorda in urma expertizarii la implinirea unui an de la data eliberarii autorizatiei sau a vizei precedente. Viza se elibereaza in urma unei cereri scrise. In afara concluziilor expertizei, se va mentiona, in mod explicit, daca au avut loc modificari cu privire la: continutul obiectului de activitate, schimbarea unor functiuni, aparitia unor noi capacitati sau dezvoltarea celor existente, schimbarea tehnologiilor, introducerea de noi substante, marirea numarului de personal. In urma expertizei, care se efectueaza de catre specialistii din laboratorul caruia i s-a repartizat dosarul dupa autorizarea sanitara initiala, se intocmeste un referat prin care se propune acordarea vizei anuale, modificarea autorizatiei sanitare sau retragerea ei; autorizatia sanitara in original si referatul sunt inaintate laboratorului, care hotaraste si trimite inspectorului-sef pentru semnatura;

    f) semnatura olografa a inspectorului-sef si stampila inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti.

    ART. 27

    Autorizatia sanitara de functionare este un act cu putere juridica; acolo unde exista consilier juridic, acesta va fi consultat de catre secretariatul tehnic al inspectoratului de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti, in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale privind emiterea de acte de catre institutiile care reprezinta autoritatea statului in teritoriu; consilierul juridic va consulta dosarul final, inaintea semnarii autorizatiei de catre inspectorul-sef, si va semna pe copia autorizatiei sanitare, care ramane impreuna cu dosarul, la inspectoratul de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti. Nu este necesara viza consilierului juridic pe originalul autorizatiei sanitare de functionare.

    ART. 28

    Autorizatia sanitara de functionare se pastreaza la obiectivul pentru care a fost eliberata, unde poate fi afisata, si trebuie pusa, obligatoriu, la dispozitie oricarui organ de control, daca acesta o solicita.

    ART. 29

    Managerul obiectivului este obligat sa anunte inspectoratul de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti asupra oricarei modificari structurale, functionale sau juridice a acestuia; in functie de amploarea modificarilor, secretariatul tehnic al inspectoratului, in urma referatelor specialistilor, va putea aplica o viza de modificare a autorizatiei existente sau va proceda la eliberarea unei alte autorizatii sanitare.

    ART. 30

    In cazul in care specialistii din inspectoratul de sanatate publica judetean sau al municipiului Bucuresti constata ca un obiectiv sau o activitate autorizata a suferit modificari structurale sau functionale sau ca in functionarea acestora nu se respecta normele sanitare sau prevederile legale din standarde, din normative sau din alte reglementari ori ca in functionarea acestora nu se respecta indicatorii de caracterizare a riscului, stabiliti la autorizare, sau ca nu se respecta cerintele speciale de functionare si ca oricare dintre aceste situatii creeaza riscuri pentru sanatatea comunitatii sau a salariatilor, se procedeaza la retragerea autorizatiei sanitare de functionare. Aceasta se face in baza referatului intocmit de specialisti in urma expertizarii obiectivului sau a activitatii, contrasemnat de seful de laborator, prin decizia de retragere a autorizatiei sanitare de functionare, emisa de inspectorul-sef.

    Din momentul retragerii efective a autorizatiei sanitare, activitatea obiectivului se suspenda.