LEGE nr.   493 din 11 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.7 din 19 iulie 2001 privind impozitul pe venit, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 august 2001, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, litera f) va avea următorul cuprins:

 

"f) deducerile personale reprezintă o sumă neimpozabilă acordată contribuabilului, cuprinzând deducerea personală de bază şi deducerile personale suplimentare, în funcţie de situaţia proprie şi/sau a persoanelor aflate în întreţinere, după caz;"

2. La articolul 1, după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:

 

"i) baza fixă reprezintă locul prin intermediul căruia activitatea unei persoane fizice române care nu are domiciliul în România sau a unei persoane fizice străine pe teritoriul României se desfăşoară, în totalitate sau numai parţial, în scopul obţinerii de venit."

3. La articolul 4 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

 

"f) venituri din activităţi agricole, definite potrivit prezentei ordonanţe;"

4. La articolul 5, literele b), c), k) şi m) vor avea următorul cuprins:

 

"b) contravaloarea darurilor acordate copiilor minori ai angajaţilor cu ocazia zilei de 1 iunie şi a sărbătorilor Crăciunului sau a altor sărbători similare, specifice altor culte religioase recunoscute de lege, precum şi angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare persoană şi eveniment;
c) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, precum şi în cazul unor boli grave sau incurabile, acordate angajatului;
............................................................................................
k) veniturile obţinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile corporale din patrimoniul personal, exclusiv cele obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale, precum şi cele obţinute din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;
..........................................................................................
m) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizaţiei acordate pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu excepţia celor acordate de persoanele juridice fără scop lucrativ peste limitele legale stabilite pentru instituţiile publice;"

5. La articolul 6, după litera f) se introduc literele f1) şi f2) cu următorul cuprins:

"f1) premiile, primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti prevăzuţi la art. 62 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă:

- clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice;
- calificarea şi participarea la campionatele europene, mondiale şi jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive;

f2) primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti prevăzuţi la art. 62 din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea pregătirii şi participării la competiţiile internaţionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;"

6. La articolul 6, literele j) şi l) vor avea următorul cuprins:

 

"j) veniturile reprezentând avantajele în bani şi/sau în natură acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de război, accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, urmaşilor eroilor-martiri, răniţilor, luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945;
............................................................................................
l) veniturile din salarii ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator şi stabilirea condiţiilor de aplicare se fac prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului finanţelor publice."

7. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru anul fiscal 2001 impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual obţinut pe baza baremului prevăzut la alin. (1), corectat cu rata inflaţiei realizate pe perioada septembrie-decembrie 2001, comunicată de Institutul Naţional de Statistică. Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2001 este următorul:

 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Venitul anual impozabil               Impozitul anual
    (lei)                       (lei)
----------------------------------------------------------------------------------------------
până la 19.700.000            18%
19.700.001-49.900.000     3.546.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de 19.700.000 lei
49.900.001-78.800.000    10.492.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de 49.900.000 lei
78.800.001-110.400.000    18.584.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de 78.800.000 lei
peste 110.400.000      29.328.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 110.400.000 lei"
----------------------------------------------------------------------------------------------

8. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) În aplicarea prezentei ordonanţe, în categoriile de venituri prevăzute la art. 4 se cuprind şi orice avantaje în bani şi în natură primite de o persoană fizică, cu titlu gratuit sau cu plata parţială, precum şi folosirea în scop personal a bunurilor şi drepturilor aferente desfăşurării activităţii. Avantajele acordate includ folosinţa în scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, reducerile de preţuri sau de tarife în cazul cumpărării unor bunuri sau prestări de servicii pentru salariaţii proprii, gratuităţile de bunuri şi servicii, inclusiv sumele acordate pentru distracţii sau recreere, precum şi altele asemenea."

9. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Începând cu anul fiscal 2002 sumele fixe, exprimate în lei, din cuprinsul prezentei ordonanţe, altele decât deducerea personală de bază şi limitele amenzilor şi penalităţilor prevăzute la art. 72 alin. (2), respectiv la art. 721, se stabilesc conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (3)."

10. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
...........................................................................................
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemănătoare, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii."

11. La articolul 16 alineatul (4), litera k) va avea următorul cuprins:

 

"k) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizaţiei zilnice de delegare sau de detaşare, acordate pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, care depăşesc limitele stabilite pentru societăţile comerciale;"

12. La articolul 16, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"(6) Venitul net din activităţi independente, realizat de persoanele fizice în cadrul unor asociaţii între persoane fizice, fără personalitate juridică, se calculează la nivelul asociaţiei, conform prevederilor prezentului articol, cu respectarea regulilor prevăzute la cap. IV."

13. La articolul 16, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

"(7) Venitul net din activităţi independente, realizat de persoanele fizice în cadrul unor asociaţii dintre persoane fizice şi persoane juridice, care nu dau naştere unei persoane juridice, se calculează la nivelul asociaţiei, cu respectarea regulilor prevăzute la cap. IV."

14. La articolul 18, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Venitul net se determină prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40%, aplicată la venitul brut, precum şi a contribuţiilor obligatorii, datorate potrivit legii.

(3) Venitul net din drepturi de autor aferente operelor de artă monumentală se determină prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 50%, aplicată la venitul brut, precum şi a contribuţiilor obligatorii, datorate potrivit legii."

15. La articolul 21 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

 

"b) 10% din venitul brut încasat, ca urmare a valorificării de bunuri în regim de consignaţie;"

16. La articolul 21 alineatul (1), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

 

"d) 10% din venitul brut încasat, în cazul activităţilor de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară."

17. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Impozitul reţinut de persoana juridică în contul persoanei fizice pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu dă naştere unei persoane juridice, reprezintă plata anticipată în contul impozitului anual pe venit. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului determinat conform metodologiei stabilite în legislaţia privind impozitul pe profit revine persoanei juridice române."

18. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Sunt considerate venituri din salarii, denumite în continuare salarii, toate veniturile în bani şi/sau în natură, obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate şi pentru concediul de îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani."

19. La articolul 23, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:"

20. La articolul 23, după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

"a1) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ;"

21. La articolul 23, litera i) va avea următorul cuprins:

 

"i) alte drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor."

22. La articolul 24, alineatul (5) se abrogă.

23. La articolul 24, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

"(8) În cazul veniturilor încasate în avans în cursul anului pentru plata indemnizaţiilor de concediu de odihnă, acestea se cuprind în baza de calcul a lunilor la care se referă."

24. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - (1) Contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România au obligaţia ca, personal sau printr-un reprezentant fiscal, să calculeze impozitul conform art. 24, să îl declare şi să îl plătească în termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul."

25. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Veniturile obţinute potrivit alin. (1) şi (2) nu se supun globalizării."

26. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - În această categorie se cuprind:

a) veniturile obţinute din jocuri de noroc;
b) veniturile sub formă de câştiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale;
c) veniturile sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen;
d) veniturile sub formă de premii în bani şi/sau în natură, altele decât cele prevăzute la art. 6, 22 şi 23;
e) diverse venituri care nu se regăsesc menţionate în mod expres în prezenta ordonanţă, precum şi veniturile cu caracter întâmplător."

27. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - (1) Veniturile obţinute din jocuri de noroc, în bani şi/sau în natură, prevăzute la art. 38, se impun prin reţinere la sursă cu o cotă de 20% aplicată asupra diferenţei dintre venitul brut şi suma reprezentând venitul scutit potrivit art. 39.

(2) Veniturile din premii, în bani şi/sau în natură, prevăzute la art. 38, se impun prin reţinere la sursă cu o cotă de 10% aplicată asupra diferenţei dintre venitul brut şi suma reprezentând venitul scutit potrivit art. 39.

(3) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine plătitorilor de venituri, impozitul fiind final."

28. La articolul 41, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Câştigul de capital reprezintă diferenţa obţinută în plus dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare pe tipuri de valori mobiliare, diminuată, după caz, cu comisioanele datorate intermediarilor."

29. La articolul 41, după alineatul (10) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) În aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizează norme privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital obţinut de persoanele fizice, care se emit de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."

30. După articolul 41 se introduce articolul 411) cu următorul cuprins:

"Art. 411 - (1) Veniturile obţinute sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen reprezintă diferenţele de curs favorabile rezultate din aceste operaţiuni şi se impun prin aplicarea unei cote de impozit de 1%, în momentul închiderii operaţiunii şi evidenţierii în contul clientului, iar virarea impozitului se efectuează până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

(2) Impozitul calculat, reţinut şi vărsat conform prevederilor alin. (1) este final.

(3) Pierderile înregistrate nu se compensează cu câştigul realizat din astfel de operaţiuni."

31. La articolul 43, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Veniturile care nu se regăsesc în mod expres menţionate în prezenta ordonanţă se supun impunerii cu o cotă de 10%, impozitul fiind final."

32. La articolul 46, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Normele de venit se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, până cel târziu la data de 31 mai a anului fiscal. Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă şi se reduc în caz de calamităţi naturale, precum şi în situaţia începerii sau a încetării activităţii în cursul anului."

33. La articolul 46, după alineatul (5) se introduc alineatele (6)-(8) cu următorul cuprins:

"(6) Contribuabilii care încep o activitate după data de 30 iunie vor depune declaraţie de impunere în termen de 15 zile de la data începerii activităţii.

(7) Prin excepţie de la prevederile alineatelor anterioare ale prezentului articol, contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, definite potrivit prezentei ordonanţe, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.

(8) Opţiunea se face pe bază de cerere adresată organului fiscal competent până la data de 31 ianuarie a anului fiscal sau o dată cu depunerea declaraţiei privind venitul estimat şi este obligatorie pentru contribuabil pe perioada a 3 ani fiscali consecutivi. Opţiunea se consideră reînnoită pentru o altă perioadă de 3 ani în cazul în care contribuabilul nu depune o cerere de renunţare la opţiunea privind impunerea în sistem real."

34. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

"Art. 58. - (1) Prevederile art. 53-57 se aplică în cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice.

(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică fondurilor de investiţii constituite ca asociaţii fără personalitate juridică.

(3) În cazul asociaţiilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice, sunt aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.

(4) Profitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu dă naştere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe profit, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net."

35. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

"Art. 62. - (1) Contribuabilii au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie de venit global, precum şi declaraţii speciale până la data de 30 aprilie a anului următor celui de realizare a venitului.

(2) Declaraţiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit şi pe fiecare loc de realizare a acestuia.

(3) Organul fiscal competent prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singură sursă, sub formă de salarii, la funcţia de bază, pe întregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operaţiunile prevăzute la art. 27, nu au obligaţia să depună declaraţiile de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizează venituri din România, a căror impunere este finală şi pentru care există obligaţia reţinerii la sursă a impozitului anual datorat, nu au obligaţia să depună declaraţia specială pentru aceste venituri."

36. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

"Art. 64. - Declaraţiile prevăzute la art. 55, 62 şi 63 se supun reglementărilor în vigoare privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe."

37. La articolul 65, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) Pentru construcţiile de locuinţe proprietate personală se acordă o reducere a impozitului pe venit în cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite. Se exceptează de la prevederile acestui alineat cei care construiesc locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau beneficiază de alte facilităţi prevăzute de lege."

38. La articolul 66, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excepţia impozitului pe veniturile din arendare, care se plăteşte în două rate egale, până la 1 septembrie inclusiv şi, respectiv, 15 noiembrie inclusiv."

39. La articolul 66 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:

 

"c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat sau dacă există documente potrivit cărora datele furnizate sunt incorecte."

40. La articolul 70, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 70. - (1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă sunt obligaţi să comunice organului fiscal competent informaţii cu privire la calculul impozitului reţinut pentru fiecare beneficiar de venit, conform formularului stabilit de către Ministerul Finanţelor Publice. Comunicarea se face până la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri prevăzuţi la art. 21, care vor efectua comunicarea până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat."

41. Articolul 72 va avea următorul cuprins:

"Art. 72. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

a) nedepunerea la termen de către contribuabilii persoane fizice a declaraţiei privind venitul estimat, a declaraţiei speciale pentru sursele de venit care, potrivit legii, se globalizează, precum şi a declaraţiei prevăzute la art. 28 alin. (1);
b) nedepunerea la termen a declaraţiei estimative de venit şi a declaraţiei anuale de venit de către asociaţiile fără personalitate juridică;
c) nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale;
d) netransmiterea fişelor fiscale şi a formularului prevăzut la art. 70 la organul fiscal competent, în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă;
e) neîndeplinirea obligaţiei de transmitere a fişei fiscale către angajat, prevăzută la art. 26 alin. (5);
f) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 28 alin. (3).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) cele de la lit. a), cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei;
b) cele de la lit. b) şi f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
c) cele de la lit. c)-e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia art. 28 şi 29."

42. După articolul 72 se introduce articolul 721 cu următorul cuprins:

"Art. 721. - (1) Nedepunerea la termen a declaraţiei de venit global, precum şi a declaraţiei speciale pentru sursele de venit pentru care, potrivit legii, impozitul este final se penalizează după cum urmează:

a) cu 10% din impozitul anual datorat ori stabilit din oficiu, după caz, dacă termenul legal stabilit este depăşit cu până la 30 de zile inclusiv;
b) cu 30% din impozitul anual datorat ori stabilit din oficiu, după caz, dacă termenul legal stabilit este depăşit cu până la 60 de zile inclusiv;
c) cu 50% din impozitul anual datorat ori stabilit din oficiu, după caz, dacă termenul legal stabilit este depăşit cu peste 60 de zile;
d) cu 100.000-500.000 lei, în cazul contribuabililor pentru care impozitul anual datorat este zero.

(2) Penalităţile aplicate potrivit prevederilor alin. (1) nu pot să depăşească suma de 10 milioane lei."

43. La articolul 74, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 74. - (1) Datele, informaţiile şi bazele de date referitoare la persoanele fizice, necesare determinării impozitului pe venit, vor fi puse în mod gratuit la dispoziţie Ministerului Finanţelor Publice de către:

a) organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice sau de interes public;
b) instituţii publice sau private, după caz, care conduc evidenţa populaţiei sau care înregistrează, sub orice formă, încheieri de contracte, bunuri şi drepturi, exploatarea proprietăţilor şi altele asemenea;
c) persoane fizice sau juridice care deţin în păstrare sau în administrare bunuri şi drepturi ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relaţii de afaceri cu aceştia.

(2) Entităţile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) sunt obligate să furnizeze permanent toate modificările operate în bazele proprii de date, necesare actualizării bazei de date a Ministerului Finanţelor Publice, potrivit specificaţiei acestuia."

44. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

"Art. 75. - (1) Scutirile de la plata impozitului pe venit prevăzute în actele normative privind unele măsuri de protecţie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, rămân valabile până la data expirării lor.

(2) Scutirile de la plata impozitului, în cazul serviciilor turistice prestate în mediul rural, potrivit legii, rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2004.

(3) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2) nu se compensează cu veniturile obţinute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi şi nu se reportează, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor."

45. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

"Art. 76. - Veniturile din salarii şi cele asimilate salariilor realizate din străinătate ca urmare a activităţilor desfăşurate în străinătate de persoanele fizice române cu domiciliul în România nu se supun procedurii de globalizare."

46. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

"Art. 85. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:

a) prevederile Ordonanţei Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.419 din 31 august 1999;
b) prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.302 din 3 iulie 2000;
c) prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din 29 martie 2001;
d) prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.291 din 1 iunie 2001;
e) prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.347 din 29 iunie 2001;
f) prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614 din 29 noiembrie 2000;
g) prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) şi b) referitoare la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, precum şi cele ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.148 din 10 aprilie 2000;
h) prevederile art. 215 cu privire la aplicabilitatea acestora persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.349 din 23 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;
i) prevederile referitoare la neimpozitarea avantajelor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. d) şi la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;
j) prevederea privind scutirea de impozit pe chirie prevăzută la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.75 din 14 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
k) prevederile art. 77 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare;
l) prevederile cu privire la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.93 din 1 martie 2000;
m) prevederile art. 64 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.559 din 10 noiembrie 2000;
n) prevederile art. 46 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.195 din 18 aprilie 2001;
o) prevederile art. I pct. 7 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.724 din 13 noiembrie 2001;
p) prevederile art. 89 alin. (3) referitoare la impozitare din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
q) prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.145 din 26 februarie 2002;
r) prevederile referitoare la scutirea de impozit pe chirie de la pct. 22 al articolului unic din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.265 din 23 mai 2001;
s) prevederile referitoare la scutirea de impozit pe venit de la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.189 din 20 martie 2002;
t) orice alte dispoziţii contrare."

Art. II. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5 - art. 6 lit. f1) şi f2), care intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 august 2001, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 11 iulie 2002.
Nr. 493.